tirsdag // 24. december 🎅🏼

Kæreste dig…
Glædelig jul! 🎄❤️
Så er dagen kommet.
I dag fejrer vi, at Jesus er kommet til verdenen. Han kommer også til hver én af os i dag, hvis vi vil byde Ham velkommen. Det er den største gave man kan få, og som jeg ønsker for alle dem, jeg holder mest af.

Min gave til dig i dag er en “opskrift på det lykkelige liv”. Det er en håndbog, en guide til, hvad man kan (eller skal) gøre i enhver situation, for at sprede kærligheden og være et godt og dejligt menneske. For hvis man overholder dette, får man lykke, fred, ro og kærlighed i sit liv.

Ja, det er skrevet for meget lang tid siden, men den er 100% aktuelt her i 2019. Jeg ville ønske, at jeg kunne læse den med dig, fortælle, uddybe eller bare snakke om den her tekst. Måske en dag…

✝︎ (Matt, kapitel 5)

Bjergprædikenen

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.  Og han tog til orde og lærte dem:

Saligprisningerne

»Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.  Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

Jordens salt og verdens lys

I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.  I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.  Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.  Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Om loven

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.  Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.  For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Om vrede

I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.‹  Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.  Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig,  så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave.  Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel.  Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.

Om ægteskabsbrud

I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab.‹  Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.  Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med at hele dit legeme kastes i Helvede.  Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.

Om skilsmisse

Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹  Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.

Om at sværge

I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.‹  Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone,  eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by.  Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort.  Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

Om gengældelse

I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.  Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen.  Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham.  Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.

Om fjendekærlighed

I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer,  for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.  Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også.  Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.  Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

✝︎ (Matt, kapitel 6)

Om almisse

Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør,  for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Om bøn

Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord.  Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Fadervor

Derfor skal I bede således:


Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer.  Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.

Om faste

Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men når du faster, så salv dit hoved, og vask dit ansigt,  så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Skatten i himlen

 Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler.  Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler.  For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Legemets lys

Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst;  men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke – hvilket mørke.

Om bekymringer

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?  Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?  Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?  Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.  Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.  Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?  I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen?  Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.  Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.  Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

✝︎ (Matt, kapitel 7)

Om at dømme andre

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.  For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.  Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?  Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit øje! og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din broders øje.

Perler for svin

Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben og så vende sig om og sønderrive jer.

Om bønhørelse

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.  For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.  Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød,  eller give ham en slange, når han beder om en fisk?  Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!

Den gyldne regel

Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Den snævre port

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.  Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Om falske profeter

Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.  På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.  Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.  Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter.

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.  Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud.

Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.  Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«

Jesu myndighed

Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære;  for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.

Kæreste, dejligste dig!

Jeg håber du og din familie (eller hvem end du fejrer med) får den dejligste jul med masser af varme og kærlighed ❤️

Guds fred og kærligste hilsener til jer… 🙏🏻

Fra mig…